Přeskočit na obsah

Společnost VI Group CZ s.r.o., IČO: 04640951, se sídlem Hybernská 1271/32, Nové Město, 110 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 251231, a všechny společnosti zapojené do koncernu VI Group CZ s.r.o. (dále jen „VI GROUP“), tímto z pozice správce osobních údajů informuje o účelech, prostředcích a způsobech zpracování osobních údajů, včetně sdělení práv fyzických osob, jejichž osobní údaje VI GROUP zpracovává (subjektů údajů).

VI GROUP zpracovává veškeré osobní údaje osob v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy a právem Evropské unie, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Případné dotazy a žádosti týkající se ochrany a zpracování osobních údajů v VI GROUP prosím směřujte na e-mailovou adresu gdpr@vigroup.eu .

Účely zpracování osobních údajů:

 • příprava, plnění a evidence uzavřených smluv
 • kontaktování subjektů údajů za účelem plnění smluv
 • zajištění kvality poskytovaných služeb klientům
 • plnění zákonných povinností VI GROUP
 • daňové a účetní účely
 • vymáhání pohledávek VI GROUP
 • ochrana majetku a osob
 • přímý marketing

Kategorie subjektů osobních údajů:

 • zaměstnanecké osobní údaje
 • osobní údaje uchazečů o zaměstnání
 • klientské osobní údaje
 • osobní údaje jiných fyzických osob (obchodních partnerů)

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 • identifikační údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ, pohlaví, údaje z dokladů totožnosti
 • adresní údaje: trvalé bydliště, korespondenční adresa, sídlo
 • kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa
 • jiné údaje: číslo bankovního účtu, údaje uvedené v CV uchazečů o zaměstnání (vzdělání, znalosti, pracovní zkušenosti, rodinný stav apod.), obrazový záznam z kamerových systémů

Zákonný titul zpracování osobních údajů:

 • plnění smluv
 • souhlas udělený subjektem údajů
 • splnění právních povinností VI GROUP
 • oprávněné zájmy VI GROUP (kamerové systémy – ochrana majetku a zdraví osob, vymáhání pohledávek VI GROUP, soudní spory)

Způsob zpracování osobních údajů:

VI GROUP zpracovává veškeré osobní údaje v tištěné podobě manuálně a v elektronické podobě automatizovaným způsobem, a to i prostřednictvím elektronických systémů. 

Zdroje osobních údajů:

VI GROUP získává osobní údaje zejména přímo od subjektů osobních údajů, výjimečně od třetích osob, a to osobně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické či listinné pošty. Pro účely, pro které byly zveřejněny či poskytnuty, dále VI GROUP získává osobní údaje z veřejných evidencí, rejstříků, od orgánů státní správy apod. Za účelem ochrany osob a majetku VI GROUP, zaměstnanců a návštěvníků VI GROUP, jsou některé prostory sídla společnosti monitorovány kamerovým systémem (prostory vchodů do budovy, prostory výtahů a vchodů do kanceláří VI GROUP, prostory prodeje a recepce). Monitorované prostory jsou označeny piktogramy a cedulemi. Záznamy z kamerových systémů jsou uchovávány po nezbytně nutnou dobu a mají k nim přístup pouze pověření a proškolení pracovníci VI GROUP. Záznamy se zpracovávají výhradně za účelem uvedeným výše. Ve vybraných bytových domech, jejichž je VI GROUP investorem, jsou instalovány kamerové systémy, o jejichž parametrech a umístění jsou informováni klienti při koupi jednotlivých bytů, následně pak prostřednictvím SVJ či správce bytového domu. Návštěvníci budovy jsou o monitoringu informování prostřednictvím piktogramů a cedulí umístěných u vchodů.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů:

S ohledem na konkrétní kategorie subjektů údajů je VI GROUP pro plnění zákonných a smluvních povinností oprávněna poskytnout osobní údaje dalším zpracovatelům a příjemcům, kterými jsou:

 • společnosti koncernu VI GROUP
 • dodavatelé stavebních prací v rámci výstavby bytů
 • dodavatelé IT technologií
 • náhradní dodavatelé a poskytovatelé služeb
 • bankovní instituce, v případě zprostředkování úvěrového financování koupě nemovitosti s pomocí VI GROUP
 • v případě zprostředkování hypotečního financování: Green Finance s.r.o. vázaný zástupce společnosti GEPARD FINANCE a. s. samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru dle zákona 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru (https://www.gpf.cz/praha-1-nekazanka)
 • další osoby podílející se na uzavírání a evidenci smluv a souvisejících dokumentů
 • dodavatelé správy bytových domů

Práva subjektů údajů

Subjekt osobních údajů je oprávněn po VI GROUP požadovat informaci o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, dále je oprávněn požadovat od VI GROUP přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, také je oprávněn v případě potřeby podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo na přenositelnost osobních údajů.

V případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu uděleném subjektem údajů, je tento subjekt údajů oprávněn souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat písemně dopisem na adresu sídla VI GROUP nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailu: gdpr@vigroup.eu . V takovém případě je VI GROUP povinna osobní údaje subjektu údajů zlikvidovat, není-li jejich zpracování založeno na jiném právním titulu.